O nas

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Swoją działalność prowadzimy od 22 lipca 1959 r. Początkowo jako Państwowy Dom Rencisty, a do maja 1993 r. już jako dom pomocy społecznej. Nasza placówka w 2008 r., jako pierwsza w Łodzi, uzyskała standardy zgodne z rozporządzeniem ustawy o pomocy społecznej. Dom jest przystosowany dla osób w podeszłym wieku i dysponuje 83 miejscami w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Placówka znajduje się w przepięknej okolicy graniczącej z Lasem Łagiewnickim. Mieszkańcy mogą korzystać zarówno z uroków pobliskiego Arturówka, jak i z ogrodu należącego do DPS, w którym, w okresie wiosenno-letnim, odbywają się liczne zajęcia, mające na celu aktywizację pensjonariuszy Domu (zabawy taneczne, sportowe i grille).  

Zasady przyjęcia i odpłatność

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do naszej placówki w pierwszej kolejności powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Wydziałem Pracy Środowiskowej i zatrudnionym w nim pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.

Miesięczny koszt pobytu w naszym Domu na rok 2020 r. wynosi 3.567,00 zł. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.”.  

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa ust. 2 przywołanego wyżej przepisu określając, że: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.”, natomiast ust. 2a przywołanego wyżej przepisu stwierdza, iż: „2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.”.

Pogodna Jesień